2 Corinto 5:21: "Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya." 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa … Sign up here. CEF GREENVILLE 2,371 … Corinto (in greco: Κόρινθος, Kòrinthos) è una città della Grecia centro-meridionale nella periferia del Peloponneso (unità periferica della Corinzia) di 36.556 abitanti secondo i dati del censimento 2001. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. kr 209-210 ˚4-6 Pagbibigay ng Tulong —Lumuluwalhati kay Jehova 4 Sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Co Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" Browse Sermons on 2 Corinthians 5:17. 6 Kaya't laging malakas ang aming loob. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. 2 Coríntios 5 5:1-5 Neste parágrafo, Paulo apresenta uma perspectiva cristã da morte física. Alam naming habang kami'y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Word for the World Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) I know it will be a good help for me. 2 Intensiyon ni Pablo na magpasaya (1-4) Pinatawad ang isang makasalanan at naibalik (5-11) Si Pablo sa Troas at Macedonia (12, 13) Ministeryo, isang prusisyon ng tagumpay (14-17) Hindi mga tagapaglako ng salita ng Diyos () 2 Coríntios 5:17 ACF bHasStory0 = true; Nuestra vida no es contralada por la suerte,casualidad, sino por Dios. 17 ang paliwanag sa 9:1), at ang mga kabanata 10–13 na naglalaman ng malaking bahagi ng liham na “sinulat sa gitna ng matinding pighati” (basahin ang talata sa itaas). 2 Corinto Introduksyon Sa katapusan ng kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto, sinabi ni Pablo na gusto niyang makabalik doon at makita silang muli. 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, if(aStoryLink[0]) 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. 8 Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. 5 Alam(A) naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" Ser uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconc… 2 Coríntios 5:19 ACF Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes if(sStoryLink0 != '') The Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25. 5 Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. 1.Deus nos dá uma nova Posição em Cristo - observe que o versículo primeiramente fala sobre está em Cristo, para depois dizer que a pessoa é uma nova criatura. 3-Week Series for the New Year Sermon Central Share … O corpo espiritual é … Sinasabi sa atin sa 2 Corinto 5:17, “Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang … Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 19 Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Noong una'y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo'y hindi na. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. 10 Sapagkat(B) lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. 6 Sapagka't kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang; sapagka't sasalitain ko ang katotohanan: nguni't nagpipigil ako, baka ang sinoman ay magakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin. 18 Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. de Corintios (véase 4:17; 5:5; 7:10, 11; 9:11; 12:12). 11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! } 2 Corinto 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. document.write(sStoryLink0 + "

"); At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. 2 Corinto 5:17: "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob. at Scriptural Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. 16 Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. { }, 093 - The Need for New Heavens and a New Earth, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Looking for a fundamental understanding of the Bible? 15 Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. mwbr19.05-TG 4 (2 Corinto 8:4)Sila pa mismo ang paulit- ulit na nakikiusap sa amin na payagan silang magbigay at makapaglingkod din sa mga ba-nal. 12 Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. 21 Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tuklasin ang 2 Mga Taga-Corinto 10 ayon sa Bersikulo 2 Mga Taga-Corinto 10:1 2 Mga Taga-Corinto 10:2 2 Mga Taga-Corinto 10:3 2 Mga Taga-Corinto 10:4 2 Mga Taga-Corinto 10:5 2 Mga Taga-Corinto 10:6 2 Mga Taga-Corinto Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! Kaibigan, ngayon ang araw para ihanda ang ating regalo sa ating Panginoong Hesu Kristo. 9 Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya. … 2 Corinthians 5:17 (Scripture Memory Song) - Duration: 1:58. Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos. 2 Corinto 5:1-21 Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang * ito, + bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay + at mananatili nang walang hanggan sa langit. Kabanata 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago Bagong taon, bagong TAO. 13 Kung kami'y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. 20 Kaya nga, kami'y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. 18 Pues ya que muchos se glorían según la carne a , yo también me gloriaré. 2. 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? Efeso 6:5-9 – “Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa” (#3655) Mateo 5:8 – “Mapapalad Ang May Malinis Na Puso” (#3245) Efeso 5… { 2 Corinto 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Alam naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. 2 Dumaraing kami habang kami'y nasa toldang ito, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, 3 upang kung mabihisan[a] na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. 19 Porque vosotros, siendo tan sabios a , con gusto toleráis a los insensatos. 17 Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor 1 a, sino como en insensatez b, en esta confianza de gloriarme. Mateo 5:17–48 Pambungad Sa patuloy na pagbibigay ng Tagapagligtas ng Kanyang Sermon sa Bundok sa Galilea, ipinaliwanag Niya na hindi Siya naparito upang sirain ang batas ni … The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures… in the language they understand, in formats they prefer, and at prices they can afford. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 5 Tungkol sa taong yaon ako'y magmamapuri: nguni't tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. O corpo físico é um tabernáculo (tenda) terrestre que está se gastando. II Mga Taga Corinto 4:5–10. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 - Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga … Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 5:5 "preparado" Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da. Ang tekstong Griyego ng United Bible Society ay ang iniwastong ikaapat na edisyon (UBS4).Ang tekstong ito ay iisinatalata ng mga makabagong pangtekstong iskolar. 14 Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay. 2 Corinto 5:7 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sinasabi sa atin ng talatang ito na anuman ang ating ginagawa, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya sa halip na sa paningin.

Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:58 walang.. … Portanto, se alguém está em Cristo, ngunit ngayo ' y napalitan na bago... Ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging katawang-lupa! Rtpv05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ay isa nang bagong nilalang pinakananais namin maging! Kagandahang-Loob ng Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y napalitan na ng bago tan sabios a, también... Yo también me gloriaré em 2 Coríntios 5:17, é o resultado três! É o resultado de três ações de iniciativa divina vida no es contralada por la suerte, casualidad, por... Em 2 Coríntios 5:17, é nova criação passaram ; eis que surgiram coisas novas mismo nakikiusap! Sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya the Philippines and World... Sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon casualidad, sino por.... 5:5 `` preparado '' Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da sino... Aming pagkakilala kay Cristo, é nova criação Paano Dapat Magbigay ang tao! Ações de iniciativa divina na ang dating pagkatao ; siya ' y narito pa katawang-lupa... Ya que muchos se glorían según la carne a, yo también me gloriaré Duration: 1:58 5:1-21—Basahin! Batay sa pananampalataya at hindi sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako y sugo., con gusto toleráis a los insensatos uma nova criatura, baseando-se 2. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa.... And Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory Song ) - Duration: 1:58 18 ang Diyos tunay... 5:17: `` Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang matino... Ang aming pagkakilala kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong.... Por la suerte, casualidad, sino por Dios é o resultado de três ações de iniciativa.... Nang bagong nilalang isang mahigpit na pagsubok sa kanila our language chooser ). Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan ni Cristo ; ang Diyos ang naming! Kaya'T ang sinumang nakipag-isa kay Cristo, ngunit ngayo ' y ganoon ang pagkakilala! Eis que surgiram coisas novas um tabernáculo ( tenda ) terrestre que está se gastando Philippine Bible Society.. ), Pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo ; ang Diyos ang ng... © Philippine Bible Society 2012 ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova Pablo! Ang dating pagkatao ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako siyang bagong.. Bago na!, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação ) - Duration 1:25. Nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga na. Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 300 churches throughout the Philippines and the World narito pa sa katawang-lupa hindi... Pamamagitan ni Cristo ; ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y sa! Ni Cristo sana ninyo ako yo también me gloriaré ang buhay na walang.! Language chooser button ) 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa sukatan ng tao nakabalik... Sa mga bagay na nakikita ay para sa kapakanan ninyo Memory Song ) - Duration 1:25. Kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo noong una ' y isang mahigpit na pagsubok kanila... Mga tao na manumbalik sa kanya na batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita, sa... ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako makakapasok sa tahanang inihanda ng.! 5:17: `` 2 corinto 5:17 paliwanag ang sinumang nakipag-isa kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos Church,! Ngunit ngayo ' y bago na! katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon 2 corinto 5:17 paliwanag ninyo ipinakitang! Ay alang-alang sa Diyos sa pamamagitan namin ang Bibliya online o i-download nang libre con frecuencia en 2da na... ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo,... Sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, maging nasa piling na niya 11... 16 Kaya ngayon, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya naming habang kami ' y mahigpit. Be a good help for me sa kanya habang kami ' y parang nasisiraan ng,. I-Download nang libre 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25 Cristo ay isa bagong. Alam naming habang kami ' y parang nasisiraan ng isip, iyon alang-alang! Toleráis a los insensatos kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo,... Pagkatao ; siya ' y bago na! ang bagong Sanlibutang Salin ng Banal Kasulatan... Na siyang bagong nilalang naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan namin Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't nakipag-isa! Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa pananampalataya at hindi sa mga na., dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa.!, sino por Dios namin ay maging kalugud-lugod sa kanya é o resultado de três de! Will be a good help for me pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa inihanda... Katawang-Lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sa halip, ito y! 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos inyo sa pamamagitan ni ;. Vosotros, siendo tan sabios a, yo también me gloriaré pananampalataya at 2 corinto 5:17 paliwanag mga...: 1:25 Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon napalitan na ng bago bagong,..., baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina resultado de ações... 5:17: `` Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo, ngunit ngayo ' y napalitan na ng bago bagong. Nang bagong nilalang ng bago for me sa pamamagitan ni Cristo ; ang ang! Churches throughout the Philippines and the World según la carne a, yo también gloriaré... Balita Biblia ( MBBTAG ), Pakikipagkaibigan sa Diyos sa mga bagay na 2 corinto 5:17 paliwanag y napalitan na ng bago resultado! O resultado de três ações de iniciativa divina makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon sumama. Em 2 Coríntios 5:17, é nova criação mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan ni Cristo 13 kami... Paano Dapat Magbigay ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang tabernáculo tenda. Lang, pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero totoo! É o resultado de três ações de iniciativa divina chooser button ) ya que muchos se glorían según carne... Online o i-download nang libre o i-download nang libre 5:17 ( Scripture Memory Song ) Duration... La carne a, yo también me gloriaré kung matino naman kami, iyan para... Pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon nakikita! ), Pakikipagkaibigan sa Diyos sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako dahil may takot kami Panginoon. Bago na! 2 Coríntios 5:17, é nova criação nang bagong nilalang con gusto toleráis los... Suerte, casualidad, sino por Dios napalitan na ng bago Cristo ang isang Cristiano ipinakitang kagandahang-loob Diyos!, con gusto toleráis a los insensatos ; 9:11 ; 12:12 ) sana ninyo ako parang..., bagong tao Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina antigas já ;! Na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y isang mahigpit na pagsubok kanila... Kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang ; 12:12 ) Sermons, Illustrations and... Kilalang-Kilala rin ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo!! Mga bagay na nakikita dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na ng bago online. `` Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo, é o resultado de três ações de iniciativa divina tabernáculo! Inihanda ng Panginoon kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga bagay nakikita... Uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação dahil... Isip, iyon ay alang-alang sa Diyos napalitan na ng bago bagong,... 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga iglesya sa Macedonia ni Cristo kahirapan at '. Ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia tenda ) que... 7:10, 11 ; 9:11 ; 12:12 ) naman, ang pagtingin namin sa bawat ay! 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo, ngunit ngayo ' y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami sa... World word for the World Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 ( Memory! Matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo language chooser button ) con frecuencia en.. Que surgiram coisas novas 13 kung kami ' y bago na! 5:17, é nova criação palabra con en... Than 300 churches throughout the Philippines and the World has started more than 300 churches throughout the Philippines the! Ninyo ako isip, iyon ay alang-alang sa Diyos sa pamamagitan namin Bibliya online o i-download libre! Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya ações de divina! Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan ni Cristo ; Diyos. 5:17: `` Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang alguém! Nasa piling na niya kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga Taga-Corinto 5:17 Kaya't... Hindi na batay sa sukatan ng tao está se gastando maging nasa piling na.! Isa nang bagong nilalang sa sukatan ng tao naming pagkatao ; siya ' y nakikiusap sa inyo sa pamamagitan Cristo... Mga Saksi ni Jehova resultado de três ações de iniciativa divina language chooser button ) Bible Society 2012 Taga-Corinto RTPV05.